Bài 6: Toán tử trong Python
16:22 | 05.09.2021 | Posted By: Võ Hoàng Nhân

Toán tử là các biểu tượng cụ thể mà thực hiện một số hoạt động trên một số giá trị và cho ra một kết quả. Ví dụ biểu thức 2 + 3 = 5, thì 2 và 3 được gọi là các toán hạng và dấu + được gọi là toán tử.

Các loại toán tử trong Python

Python hỗ trợ các loại toán tử sau:

 • Toán tử số học

 • Toán tử quan hệ (còn gọi là toán tử so sánh)

 • Toán tử gán

 • Toán tử logic

 • Toán tử membership

 • Toán tử identify

 • Toán tử thao tác bit

Toán tử số học trong Python

Toán tử Miêu tả
//

Thực hiện phép chia, trong đó kết quả là thương số sau khi đã xóa các ký số sau dấu phảy

+

Phép cộng

-

Phép trừ

*

Phép nhân

/

Phép chia

%

Phép chia lấy phần dư

**

Phép lấy số mũ (ví dụ 2**3 cho kết quả là 8)

Dưới đây là ví dụ minh họa các toán tử số học trong Python.

>>> 10+20
30
>>> 20-10
10
>>> 10*2
20
>>> 10/2
5
>>> 10%3
1
>>> 2**3
8
>>> 10//3
3
>>>

Toán tử quan hệ trong Python

Python hỗ trợ các toán tử quan hệ (toán tử so sánh) sau:

Toán tử Miêu tả

<

Nhỏ hơn. Nếu giá trị của toán hạng trái là nhỏ hơn giá trị của toán hạng phải, thì điều kiện trở thành true

>

Lớn hơn

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

<=

Lớn hơn hoặc bằng

==

Bằng

!=

Không bằng

<>

Không bằng (tương tự !=)

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử quan hệ trong Python:

>>> 10<20
True
>>> 10>20
False
>>> 10<=10
True
>>> 20>=15
True
>>> 5==6
False
>>> 5!=6
True
>>> 10<>2
True
>>>

Toán tử gán trong Python

Python hỗ trợ các loại toán tử gán sau:

Toán tử Miêu tả

=

Phép gán

/=

Chia toán hạng trái cho toán hạng phải, và gán kết quả cho toán hạng trái

+=

Cộng và gán

-=

Trừ và gán

*=

Nhân và gán

%=

Chia lấy phần dư và gán

**=

Lấy số mũ và gán

//=

Thực hiện phép chia // và gán

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử gán trong Python:

>>> c=10
>>> c
10
>>> c+=5
>>> c
15
>>> c-=5
>>> c
10
>>> c*=2
>>> c
20
>>> c/=2
>>> c
10
>>> c%=3
>>> c
1
>>> c=5
>>> c**=2
>>> c
25
>>> c//=2
>>> c
12
>>>

Toán tử logic trong Python

Python hỗ trợ các toán tử logic sau:

Toán tử Miêu tả

and

Phép Và. Nếu cả hai điều kiện là true thì kết quả sẽ là true

or

Phép Hoặc. Nếu một trong hai điều kiện là true thì kết quả là true

not

Phép phủ định. Được sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử logic trong Python:

print (a)
b=5>4 or 3<2
print (b)
c=not(5>4)
print (c)

Kết quả là:

True
True
False

Toán tử thao tác bit trong Python

Toán tử thao tác bit làm việc trên các bit và thực hiện các hoạt động theo từng bit. Giả sử a = 60 và b = 13 thì định dạng nhị phân của chúng lần lượt là

a = 0011 1100 và b = 0000 1101.
Python hỗ trợ các toán tử thao tác bit sau:

Toán tử Miêu tả Ví dụ
& Sao chép một bit tới kết quả nếu bit  này tồn tài trong cả 2 toán hạng

(a & b) cho kết quả 0000 1100

|

Sao chép một bit tới kết quả nếu bit này tồn tại trong bất kỳ toán hạng nào

(a | b) = 61 (tức là 0011 1101)

^

Sao chép bit nếu nó được set (chỉ bit 1) chỉ trong một toán hạng

(a ^ b) = 49 (tức là 0011 0001)

~

Đây là toán tử một ngôi, được sử dụng để đảo ngược bit

(~a ) = -61 (tức là 1100 0011)

<<

Toán tử dịch trái nhị phân. Giá trị của toán hạng trái được dịch chuyển sang trái một số lượng bit đã được xác định bởi toán hạng phải

a << = 240 (tức là 1111 0000)

>>

Toán tử dịch phải nhị phân. Giá trị của toán hạng trái được dịch chuyển sang phải một số lượng bit đã được xác định bởi toán hạng phải

a >> = 15 (tức là 0000 1111)

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử thao tác bit trong Python:

a = 60 # 60 = 0011 1100 
b = 13 # 13 = 0000 1101 
c = 0
c = a & b;    # 12 = 0000 1100
print ("Dong 1 - Gia tri cua c la ", c)
c = a | b;    # 61 = 0011 1101
print ("Dong 2 - Gia tri cua c la ", c)
c = a ^ b;    # 49 = 0011 0001
print ("Dong 3 - Gia tri cua c la ", c)
c = ~a;      # -61 = 1100 0011
print ("Dong 4 - Gia tri cua c la ", c)
c = a << 2;    # 240 = 1111 0000
print ("Dong 5 - Gia tri cua c la ", c)
c = a >> 2;    # 15 = 0000 1111
print ("Dong 6 - Gia tri cua c la ", c)

Toán tử membership trong Python

Toán tử membership trong Python kiểm tra xem biến này có nằm trong dãy (có là một trong các thành viên của dãy) hay không. Có hai toán tử membership trong Python là:

Toán tử Miêu tả

in

Trả về true nếu một biến là nằm trong dãy các biến, nếu không là false

not in

Trả về true nếu một biến là không nằm trong dãy các biến, nếu không là false

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử membership trong Python:

a = 10 
b = 20
list = [10,20,30,40,50];
if (a in list):
  print ("a la trong list da cho")
else:
  print ("a la khong trong list da cho") 
if(b not in list):
  print ("b la khong trong list da cho") 
else:
  print "b la trong list da cho"

Kết quả là:

a la trong list da cho
b la trong list da cho

Toán tử identify trong Python

Toán tử identify so sánh các vị trí ô nhớ của hai đối tượng. Python có hai toán tử identify là:

Toán tử Miêu tả

is

Trả về true nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng, nếu không là false

is not

Trả về false nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng, nếu không là true

Dưới đây là ví dụ minh họa cho các toán tử identify trong Python:

a=20
b=20
if( a is b):
  print ("a, b co cung identity")
else:
  print ("a, b la khac nhau")
b=10
if( a is not b):
  print ("a, b co identity khac nhau")
else:
  print ("a, b co cung identity")

Kết quả là:

a, b co cung identity
a, b co identity khac nhau

Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong Python

Bạn cần chú ý thứ tự ưu tiên của các toán tử để mang lại kết quả như mong muốn trong quá trình làm việc. Bảng dưới đây liệt kê tất cả các toán tử trong Python với thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Toán tử Miêu tả

**

Toán tử mũ

~+-

Phần bù; phép cộng và trừ một ngôi (với tên phương thức lần lượt là +@ và -@)

* / % //

Phép nhân, chia, lấy phần dư và phép chia //

+-

Phép cộng và phép trừ

>> <<

Dịch bit phải và dịch bit trái

&

Phép Và Bit

^|

Phép XOR và OR

<= < > >=

Các toán tử so sánh

<> == !=

Các toán tử so sánh bằng

= %= /= //= -= += *= **=

Các toán tử gán

is is not

Các toán tử Identity

in not in

Các toán tử Membership

not or and

Các toán tử logic

Kết luận

Trong bài này, chúng ta đã được học các toán tử và thứ tự ưu tiên trong Python

Ở bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn CÁC CÁCH ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRONG PYTHON.

Bài Viết Khác
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế Website
  Ngày nay, khi mà hàng trăm triệu người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều sử dụng internet và xem đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm thông tin thì việc sở hữu một website không còn là điều xa lạ gì thậm chí trong một số trường hợp nó còn là tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp – công ty trong thời điểm cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay.
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế phần mềm
  Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp là đều tất yếu, là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp, để thực hiện được điều này thì không thể thiếu các phần mềm hỗ trợ
 • blog-img
  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp
  chúng tôi là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về nhiều sản phẩm, giải pháp, chúng tôi đặt nhu cầu của khách hàng ở vị trí quan trọng nhất, giúp khách hàng tìm được giải pháp phù hợp nhất.
 • blog-img
  Về chúng tôi
  Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty Nmsoft đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho cá nhân, doanh nghiệp.
 • blog-img
  Liên hệ
  Liên với chúng bằng các thông tin sau
 • blog-img
  Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Python
  NGÔN NGỮ PYTHON được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990.
messenger